دست نوشته های یه دختر تنها

چقدر تنهایی بده


قانون۴نیوتن:زمین هیچ جاذبه ای نداره.سیب ها فقط برای تو می افتد.چون تنها جاذبه ی زمین تویی

| شنبه سوم تیر ۱۳۹۱| 17:1 | یه دختر تنها